Všeobecné obchodní podmínky

obchodní společnosti Waterdrop s.r.o.
se sídlem

Cejl 858/7, Brno – Zábrdovice, PSČ 602 00
adresa provozovny

ImpactHub, Cyrilská 7, Brno 602 00
IČ: 06895182
DIČ: CZ06895182
zapsané v obchodním rejstříku vedenému Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 104968 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.waterdrop.com.

I. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“ nebo „Kupní smlouva“) uzavírané mezi společností Waterdrop a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu společnosti Waterdrop. Internetový obchod je společností Waterdrop provozován na internetové adrese www.waterdrop.com, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „Web“).
1.2. Prodej zboží v internetovém obchodě Waterdrop je určen výhradně Kupujícím, kteří zboží nakupují výlučně mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Práva kupujících vyplývající z těchto VOP náleží výlučně spotřebitelům. Tyto VOP se tudíž nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Waterdrop, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Veškeré zboží prodávané v internetovém obchodě Waterdrop je určeno ke konečné spotřebě a nikoli k podnikatelské činnosti..
1.3. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu je možno uzavřít pouze v českém jazyce..
1.4. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.
1.5. Znění VOP může Waterdrop měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.
1.6. Společnost Waterdrop je oprávněna prodej na Webu kdykoli ukončit. Takovým ukončením nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran z uzavřených kupních smluv.


II. Uživatelský účet
2.1. Na základě registrace Kupujícího provedené na webové stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to Web obchodu umožňuje, může Kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z Webu.
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou společností Waterdrop považovány za správné.
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že Waterdrop nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího.
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5. Společnost Waterdrop může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně VOP).
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení společnosti Waterdrop, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. Uzavření kupní smlouvy
3.1. Web obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Webu. Tímto ustanovením není omezena možnost společnosti Waterdrop uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.2. Web obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
3.3. Zákazníkem objednané zboží a/nebo služby na internetovém portálu www.waterdrop.com jsou pro účely uzavírání Smlouvy a realizace práv a povinností ze Smlouvy, stejně jako pro účely těchto VOP dále označovány jako „Nákup“.
3.4. Zákazník si je vědom zejména následujících povinností vůči Waterdrop a proto zaručuje následující:
3.4.1. je plně svéprávný, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem;
3.4.2. veškeré údaje, které poskytuje společnosti Waterdrop, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné;
3.4.3. zaplacením ceny za Nákup neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je oprávněný použít finanční zdroje využité na zaplacení Nákupu;
3.4.4. se před zahájením užívání internetového portálu www.waterdrop.com důkladně seznámil s těmito VOP, že je s nimi srozuměn a souhlasí s nimi,
3.4.5. zboží na internetovém portálu www.waterdrop.com není určeno k podnikatelské činosti a nebude jej dále prodávat třetím osobám.
3.5. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.
Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.5.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku);
3.5.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží;
3.5.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
3.6. Před zasláním objednávky společnosti Waterdrop je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou společností Waterdrop považovány za správné. Waterdrop neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „E-mail“).
3.7. Waterdrop je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.8. Smluvní vztah mezi Waterdrop a Kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je společností Waterdrop zasláno Kupujícímu na jeho elektronickou adresu.
3.9. Kupující bere na vědomí, že Waterdrop není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči Waterdropu.
3.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

IV. Kupní cena zboží a platební podmínky
4.1. Uzavřením kupní smlouvy vzniká Kupujícímu povinnost uhradit kupní cenu zboží. Kupní cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Waterdrop následujícími způsoby:
•v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce;
•bezhotovostně převodem na účet Waterdrop č. 283198757/0300, vedený u společnosti ČSOB (dále jen „Účet“);
•bezhotovostně platební kartou;
4.2. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Waterdrop také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3. Při platbě dobírkou při dodání zboží bude kupní cena Kupujícím uhrazena v hotovosti při převzetí zboží, a to k rukám přepravce pověřeného Waterdrop dodáním zboží. Přepravce pověřený Waterdrop dodáním zboží může umožnit úhradu kupní ceny dle předchozí věty také prostřednictvím platební karty. Úhrada kupní ceny Kupujícím je podmínkou předání zboží kupujícímu. Dobírkou není možné v hotovosti hradit kupní cenu přesahující limit pro hotovostní platby stanovený platnými a účinnými právními předpisy ke dni dodání zboží.
4.4. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.
4.5. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na Účet.
4.6. Waterdrop akceptuje platby platebními kartami MasterCard nebo VISA prostřednictvím internetového platebního portálu. Kupující uhradí kupní cenu prostřednictvím platební karty k okamžiku, kdy dojde k odepsání částky odpovídající výši kupní ceny z účtu Kupujícího ve prospěch Účtu Waterdrop.
4.7. Waterdrop je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl.3.7.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu.
4.8. Případné slevy z kupní ceny zboží poskytnuté společností Waterdrop Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Waterdrop ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Společnost Waterdrop je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Waterdrop Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.

V. Odstoupení od kupní smlouvy
5.1. Kupující má v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) právo odstoupit od kupní smlouvy (nebo její části týkající se části zboží), a to bez uvedení důvodu. Kupující může takto od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy je vyloučeno v případech uvedených v platných právních předpisech, zejména v ustanovení § 1837 občanského zákoníku. Možnost odstoupit od smlouvy do 14 dnů se nevztahuje na firemní zákazníky (tzv. nákup na IČO).
5.2. Kupující odstoupí od kupní smlouvy odesláním vyplněného formuláře pro odstoupení od smlouvy, nejlépe společně se zbožím, na adresu provozovny Waterdrop uvedenou v čl. 11.4. VOP.
5.3. Kupující může uvedený formulář pro odstoupení od smlouvy získat tak, že kontaktuje Waterdrop, a to e-mailem, telefonicky nebo korespondenčně při použití kontaktních údajů uvedených v bodu 11.4. VOP. 
5.4. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy dle čl. 5.2 VOP,zašle Waterdrop bez zbytečného odkladu, ve vlastním zájmu nejlépe společně s odstoupením od kupní smlouvy, vždy však nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Waterdrop obdržel, na adresu provozovny Waterdrop uvedenou v čl. 11.4. VOP. Zboží musí být vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Kupující je povinen zboží zabalit tak, aby při jeho přepravě zpět k Waterdrop nedošlo k jeho poškození. Náklady na doručení zboží zpět Waterdrop hradí Kupující.
5.5. Waterdrop je oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
5.6. Kupující bere na vědomí, že pokud vrácené zboží bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Waterdrop vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Waterdrop oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Waterdrop a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím povinen Waterdrop vrátit i poskytnutý dárek.
5.8. Jestliže Kupující zvolí jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Waterdrop nabízí, vrátí Waterdrop Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

VI. Přeprava a dodání zboží
6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2. Je-li Waterdrop podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.
6.3. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.4. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat stav zásilky, zejména neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a sepsat s ním zápis o škodě. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.
6.5. V případě, že Kupující zakoupené zboží nepřevezme, je přepravce oprávněn vrátit zakoupené zboží Waterdrop a Waterdrop vzniká okamžikem, kdy se od přepravce dozví o takovémto vrácení zboží, právo na odstoupení od kupní smlouvy. Waterdrop zašle kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou v uživatelském účtu Kupujícího nebo v objednávce potvrzení o vrácení zboží. Okamžikem doručení tohoto potvrzení Kupujícímu odstupuje Waterdrop od kupní smlouvy a kupní smlouva se tak ruší od počátku. V případě, že Kupující uhradil kupní cenu za zboží, vrátí mu Waterdrop všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem jakým je přijal. Waterdrop vrátí Kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující souhlasil a pokud tím Kupujícímu nevzniknou další náklady.
6.6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky společnosti Waterdrop, jsou-li vydány.


VII. Práva z vadného plnění
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
7.2. Waterdrop odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Waterdrop odpovídá Kupujícímu za to, že v době, kdy Kupující zboží převzal:
7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Waterdrop nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Waterdrop uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.3. Waterdrop neodpovídá za vady a Kupující není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění ani práva ze záruky za jakost:
(i) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
(ii) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
(iii) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo
(iv) vyplývá-li to z povahy zboží.
7.4. U zboží podléhajícího rychlé zkáze musí být vady reklamovány bez zbytečného odkladu po jeho převzetí, nejdéle v době, po kterou lze zboží použít. U zuživatelného zboží musí být vady reklamovány ve vyznačené době nejkratší trvanlivosti. U spotřebního zboží musí být vada reklamována ve lhůtě 24 měsíců od převzetí v souladu s ustanovením § 2165 odst. 1 občanského zákoníku nebo ve lhůtě odpovídající době, po kterou lze zboží použít, uvedené na zboží, na jeho obalu, v návodu připojeném ke zboží nebo v reklamě, je-li tato delší než doba 24 měsíců dle § 2165 odst. 1 občanského zákoníku.
7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Waterdrop na adrese jeho provozovny uvedenou v čl. 11.4. VOP (tj. Cejl 858/7, Brno – Zábrdovice, PSČ 602 00)
7.6., v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží.
7.7. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Waterdrop obdržel od Kupujícího reklamované zboží.
7.8. Při uplatnění reklamace Kupující prokazatelným způsobem doloží, kdy a za jakou cenu zboží zakoupil. O přijetí reklamace vystaví Waterdrop kupujícímu potvrzení.
7.9. Waterdrop rozhodne o reklamaci ihned, pokud je to možné, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Waterdrop s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. V případě marného uplynutí této lhůty může Kupující od kupní smlouvy odstoupit.
7.10. Má-li zboží vadu a lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Má-li zboží vadu, může Kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.
7.11. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit.
7.12. Neodstoupí-li Kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Waterdrop nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Waterdrop nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.
7.13. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Waterdropu za vady může upravit reklamační řád společnosti Waterdrop.

VIII. Další práva a povinnosti smluvních stran
8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží úplným zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží, přičemž rozhoduje poslední z těchto dvou okamžiků.
8.2. Waterdrop není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.3. V případě sporu mezi Kupujícícm a Waterdropem může Kupující využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může Kupující kontaktovat subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na internetových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.
8.4. Waterdrop je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad
8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.


IX. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
9.1. Waterdrop prohlašuje, že veškeré osobní údaje Kupujícího, který je fyzickou osobou, jsou považovány za přísně důvěrné a Waterdrop je zpracovává výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

9.2. Waterdrop zpracovává osobní údaje v souvislosti s:
(i) koupí zboží
(ii) odstoupením od kupní smlouvy
(iii) vyřizováním podnětů, dotazů a reklamací
(iv) zasláním obchodních sdělení

9.3. Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí zboží
9.3.1. V případě nákupu zboží bude Waterdrop zpracovávat osobní údaje Kupujícího, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa pro doručení zboží, identifikační číslo, daňové identifikační číslo.
9.3.2. Zpracování těchto osobních údajů Kupujícího bude Waterdrop provádět za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy, dodání objednaného zboží a ochrany svých práv a právem chráněných zájmů spočívajících v ochraně před případnými soudními spory vyplývajícími z uzavřených kupních smluv. V tomto případě není vyžadován souhlas Kupujícího se zpracováním osobních údajů.
9.3.3. Waterdrop bude výše uvedené osobní údaje Kupujícího zpracovávat po dobu 5 let od uzavření příslušné kupní smlouvy.

9.4. Zpracování osobních údajů v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy.
9.4.1. V případě odstoupení od kupní smlouvy bude Waterdrop zpracovávat údaje Kupujícího o jeho bankovním spojení.
9.4.2. Zpracování těchto osobních údajů Kupujícího bude Waterdrop provádět pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen po dobu nutnou pro provedení příslušné peněžní transakce a současně k prokázání skutečnosti, že uhrazená kupní cena byla Kupujícímu vrácena na bankovní účet uvedený Kupujícím (tj. za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů Waterdropho), max. však 90 dnů. V tomto případě není vyžadován souhlas Kupujícího se zpracováním osobních údajů.

9.5. Zpracování osobních údajů v souvislosti s vyřizováním podnětů, dotazů, a reklamací.
9.5.1. Pro zodpovězení dotazů a vyřízení podnětů adresovaných Waterdropmu bude Waterdrop zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz či podnět vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje bude Waterdrop zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či podnětu, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů Waterdropho). Tyto osobní údaje jsou poskytovány Waterdropmu dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by Waterdrop nebyl schopen dotaz či podnět vyřídit.
9.5.2. Pokud bude uplatněna reklamace zboží, bude Waterdrop zpracovávat osobní údaje též za účelem vyřízení takové reklamace. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností Waterdropho a proto se jedná o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas osoby uplatňující reklamaci. V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává Waterdrop osobní údaje dále také pro účely ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace. Ani v tomto případě není vyžadován souhlas Kupujícího se zpracováním osobních údajů. Doba, rozsah a další aspekty zpracování osobních údajů pro účely vyřízení reklamace se odvíjí od povinnosti Waterdropho reklamaci vyřídit.
9.5.3. Bude-li to vhodné či potřebné je Waterdrop oprávněn předat zpracovávané osobní údaje svým dodavatelům ke zpracování a vyřízení dotazu, podnětu či reklamace. Konkrétní dodavatel, kterému může Waterdrop takto osobní údaje předat, se odvíjí vždy od zboží, které je reklamováno, příp. jehož se dotaz týká.

9.6. Zpracování osobních údajů v souvislosti se zasláním obchodních sdělení.
9.6.1. V případě zájmu Kupujícího nebo osoby, která navštívila internetové stránky Waterdropho (dále jen „návštěvník), o zasílání obchodních sdělení, bude Waterdrop za tímto účely zpracovávat, na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje, a to vždy minimálně v rozsahu e-mailové adresy. Poskytne-li návštěvník Waterdropmu rovněž své identifikační údaje (jméno, příjmení), bude Waterdrop za uvedenými účely zpracovávat i tyto údaje. Obchodní sdělení mohou být personalizovány na základě poskytnutých údajů a dalších údajů pro personalizaci obsahu, které Waterdrop zjistí z chování Kupujícího / návštěvníka na internetových stránkách.
9.6.2. Osobní údaje Kupujícího / návštěvníka začne Waterdrop zpracovávat až poté, co Kupující / návštěvník poskytne souhlas se zasíláním obchodních sdělení.
9.6.3. Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu.
9.6.4. Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adresu sídla Waterdropho. Udělený souhlas lze odvolat rovněž prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který lze nalézt v každém zaslaném obchodním sdělení.

9.7. Zpracování osobních údajů bude Waterdrop provádět sám, anebo za tímto účelem pověří, v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, třetí osobu. Požádá-li o to subjekt údajů, jejichž osobní údaje Waterdrop zpracovává, zašle mu Waterdrop seznam zpracovatelů osobních údajů.

9.8. Osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění kupní smlouvy, na základě oprávněného zájmu, nebo pokud s tím předem subjekt údajů, jejichž osobní údaje Waterdrop zpracovává, vyslovil souhlas, a to:
(i) zpracovatelům na základě plnění kupní smlouvy;
(ii) společnostem vydávajícím kreditní karty, poskytovatelům platebních služeb za účelem zpracování plateb a bankám na základě vaší objednávky, plnění kupní smlouvy;
(iii) přepravci za účelem dodání objednaného zboží a řešení reklamací, včetně odstoupení od smlouvy;
(iv) třetí osobě, zapojené do zpracování dat;
(v) třetím stranám, např. právním zástupcům, soudům za účelem vymáhání nebo uzavření jakékoli smlouvy s Kupujícím;
(vi) veřejným orgánům (např. policie)

9.9. Subjektům údajů, jejichž osobní údaje Waterdrop zpracovává, náležejí při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů:
(i) právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje Waterdrop zpracovává;
(ii) právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů;
(iii) právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů;
(iv) právo na omezení zpracování jejich osobních údajů;
(v) právo na přenositelnost osobních údajů;
(vi) právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů (tj. pro zasílání obchodních sdělení).
(vii) právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy Waterdropho (tj. v případě zpracování osobních údajů pro vnitřní administrativní účely nebo pro ochranu před případnými soudními spory).

9.10. Výše uvedená práva, stejně jako stížnosti, mohou subjekty údajů, jejichž osobní údaje Waterdrop zpracovává, uplatnit písemně u Podávajícího jakožto správce osobních údajů, a to buď na adrese sídla Waterdropho či e-mailem na adrese: kontakt@waterdrop.com.

9.11. Kupující a další osoby, jejichž osobní údaje Waterdrop zpracovává, se také mohou se svojí stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz


X. Doručování korespondence
10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedené v Objednávce.
10.2. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty 10 dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.


XI. Závěrečná ustanovení
11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
11.2. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či VOP vyžadují písemnou formu.
11.3. Kupní smlouva včetně VOP je archivována Waterdropem v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.
11.4. Kontaktní údaje společnosti Waterdrop:
adresa pro doručování: ImpactHub, Cyrilská 7, 602 00 Brno
adresa elektronické pošty: kontakt@waterdrop.com
telefon: +420 602 777 770
11.5. Veškeré produktové obrázky na stránkách obchodu www.waterdrop.com jsou pouze ilustrativní a nemusejí odpovídat skutečnosti.

XII. Recenze
12.1 Prodávající si vyhrazuje právo nezveřejnit u produktů recenze, které obsahují nevhodné výrazy, jsou nepravdivé, nesouvisí s daným produktem, odkazují na externí stránky nebo jakýmkoli jiným způsobem poškozují jméno naší společnosti.

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1. 5. 2018.