obchodní společnosti Waterdrop CEE, s.r.o.,

se sídlem Sekaninova 869/3, Husovice, 614 00 Brno, IČO: 06895182, DIČ: CZ06895182,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložce číslo 104968,
kterou zastupuje Kateřina Navrátilová, jednatelka
pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na adrese www.waterdrop.cz.

 

1. KONTAKTNÍ A BANKOVNÍ ÚDAJE

1.1 Provozovatel e-shopu:
Waterdrop CEE, s.r.o.
sídlo: Sekaninova 869/3, Husovice, 614 00 Brno, (dále jen „adresa sídla“)
IČO: 06895182
DIČ: CZ06895182
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložce číslo 104968, kterou zastupuje Kateřina Navrátilová, jednatelka (dále jen „Waterdrop CEE, s.r.o.“, „prodávající” nebo „my“) telefon: +420 602 777 770 e-mail: kontakt@waterdrop.cz


Provozovna: Sekaninova 869/3, Husovice, 614 00 Brno; a Roztylská 2321/19, Chodov

 

Prodejny (dále jen "Prodejna"):
waterdrop® Signature Store Brno
Rašínova 4, 602 00 Brno-střed
Otevírací doba: Po - Ne, 09:00 - 20:00 hod.

waterdrop® Store Westfield Praha
Westfield Chodov - Roztylská 2321/19, 148 00 Praha 11-Chodov
Otevírací doba: Po - Ne, 10:00 - 21:00 hod.


waterdrop® Store OC Nový Smíchov
Praha Plzeňská 8, 150 00 Praha-Smíchov
Otevírací doba: Po - Ne, 09:00 - 21:00 hod.

 

Bankovní účet pro platby z České republiky ČSOB a.s. (CZK)
Číslo účtu: 283198757/0300

 

1.2 Adresa pro reklamace a vrácení zboží:
Waterdrop CEE, s.r.o., Sekaninova 869/3, Husovice, 614 00 Brno (osobní předání je možné na této adrese po předchozí domluvě s prodávajícím).

Osobní předání zboží je možné také v našich Prodejnách:

waterdrop® Store Westfield Praha
na adrese Westfield Chodov - Roztylská 2321/19, 148 00 Praha 11 - Chodov, 0. podlaží u východu C,
stánek před prodejnou Baťa, Douglas, v době každý den od 10:00 do 21:00 hod.

waterdrop® Signature Store Brno
na adrese Rašínova 4, 602 00 Brno-střed, v době každý den od 10:00 do 20:00 hod.

waterdrop® Store OC Nový Smíchov Praha
Plzeňská 8, 150 00 Praha-Smíchov, přízemí naproti Costa Coffee, v době každý den od 09:00 - 21:00 hod.


e-mail: kontakt@waterdrop.cz
telefon: +420 602 777 770

 

2. ROZSAH PLATNOSTI A POUŽITELNOSTI VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

2.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti Waterdrop CEE, s.r.o. upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi námi a spotřebiteli nebo podnikateli (dále jen „zákazník“ nebo „vy“) prostřednictvím našeho internetového obchodu na adrese www.waterdrop.cz.

2.2 V případě existence mezinárodního prvku si sjednáváme, že se právní vztah mezi námi bude řídit právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Touto volbou práva v souladu s čl. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008, ze dne 17. června 2008, o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (dále jen “Řím I”) však nesmí být uživatel zákazník touto volbou zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu země jeho obvyklého bydliště podle čl. 6 odst. 2 Řím I.

2.3 Internetový obchod je námi provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.waterdrop.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

2.4 Za spotřebitele je považována každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání s námi uzavře kupní smlouvu, nebo s námi jinak právně jedná (dále jen „spotřebitel“).

2.5 Za podnikatele je považována každá fyzická osoba nebo právnická osoba (např. obchodní společnost, družstvo, ústav), která vykonává samostatně na vlastní účet a odpovědnost na základě živnostenského oprávnění nebo jiným způsobem výdělečnou činnost s úmyslem věnovat se této činnosti soustavně za účelem dosažení zisku (dále jen „podnikatelská činnost“). Tato osoba v rámci své podnikatelské činnosti s námi uzavře kupní smlouvu nebo s námi jinak právně jedná (dále jen „podnikatel“). Řídíme se zásadou, že pro zákazníka, který v objednávce uvede své IČO, případně i DIČ, platí ustanovení těchto VOP vztahující se na podnikatele.

2.6 Odesláním objednávky (tlačítko „ZÁVAZNĚ OBJEDNAT“) potvrzujete, že jste se seznámil s VOP, včetně sdělení vůči zákazníkům před uzavřením kupní smlouvy podle těchto VOP a výslovně s nimi souhlasíte v jejich znění platném a účinném v okamžiku tohoto potvrzení.

 

3. SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKŮM PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

3.2 Všechny fotografie i videa na webové stránce mají pouze ilustrační charakter.

3.3 Námi nabízené zboží na webové stránce internetového obchodu www.waterdrop.cz a popis jejich hlavních vlastností je k dispozici u příslušného zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH, včetně zákonem stanovených poplatků, vyjma poplatků za dopravu.

3.4 Konkrétní podmínky platebních metod a možností dopravy jsou podrobněji popsány v průběhu samotné objednávky (v části způsob dopravy a způsob platby). Zboží Vám doručíme prostřednictvím dopravce, kterého si zvolíte z námi nabízených možností.

3.5 Odesláním objednávky stisknutím tlačítka „ZÁVAZNĚ OBJEDNAT“) v našem internetovém obchodě zákazník vytvoří závaznou objednávku, která zavazuje zákazníka k platbě. Zákazník má možnost před odesláním objednávky svou objednávku zkontrolovat a opravit, nebo změnit, jak je podrobněji popsáno v části 6 těchto VOP.

3.6 Práva zákazníka z vadného plnění, případně ze záruky, a podmínky jejich uplatnění jsou popsány v části 11 těchto VOP, anebo v našem reklamačním řádu.

3.7 Zákazník má právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodů (pokud není uvedeno jinak). Lhůta pro odsoupení od smlouvy začíná běžet nejpozději:

3.7.1 u kupní smlouvy ode dne převzetí zboží, nebo

3.7.2 u kupní smlouvy s dodáním ve více kusech/částech, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

3.7.3 u kupní smlouvy, jejímž předmětem jsou pravidelné opakované dodávky zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží; s tím, že zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy i před časovým okamžikem specifikovaným v čl. 3.7.1 až 3.7.3 tak, že nám sdělí svůj záměr od kupní smlouvy odstoupit vyplněním a odesláním formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy (ideálně společně s vráceným zbožím) či sdělením na náš e-mail kontakt@waterdrop.cz.

3.7.4 Odstoupení od kupní smlouvy může zákazník provést také u zboží zakoupeného na Prodejně, a to nejpozději do 14 dnů od okamžiku zakoupení zboží. Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy z důvodu výskytu vady, ani požadovat poskytnutí či dodání nové věci, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém ji zakoupil.

3.7.4.1 Odstoupí-li zákazník od smlouvy, budou mu vráceny všechny peněžní prostředky, které od něho byly na základě smlouvy přijaty:
- buď v hotovosti, pokud hodnota vracené částky nepřevyšuje zůstatkovou hodnotu hotovosti obchodníka dané prodejny, nebo
- bankovním převodem do 14 dní po odstoupení od kupní smlouvy.Jiný způsob vrácení peněžních prostředků není v tomto případě možný.

3.8 Zákazník není oprávněn odstoupit od následujících smluv:

3.8.1 poskytování služeb, které jsme úplně splnili s předchozím výslovným souhlasem zákazníka před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy,

3.8.2 o dodávce zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančních trhů nezávislých na naší vůli, ke kterým může dojít během lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy,

3.8.3 o dodávce zboží, které bylo upraveno na přání zákazníka nebo pro jeho osobu,

3.8.4 o dodávce zboží podléhajícího rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nevratně smícháno s jiným zbožím;

3.8.5 o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

3.8.6 o dopravě, na konkrétní termín nebo během konkrétní doby.

3.9 Pokud zákazník odstoupí od kupní smlouvy, je povinen nám zaslat zpět zboží nabyté na základě kupní smlouvy, od které odstoupil, nejpozději do 14 dnů od okamžiku učinění odstoupení od kupní smlouvy. Dle individuálního zhodnocení případu se můžeme se zákazníkem dohodnout, že není povinen vždy zboží zaslat zpět nebo vrátit kompletní, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, veškeré dokumentace apod. Zákazník je však vždy povinen nám zaslat zboží ve stavu a v hodnotě, ve které je převzal.

3.10 Zaslání zboží zpět prodávajícímu: Waterdrop CEE, s.r.o., Sekaninova 869/3, Husovice, 614 00 Brno (osobní předání je možné na této adrese po předchozí domluvě s prodávajícím). Náklady na vrácení zboží při odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů hradí zákazník na své náklady.

3.11 Zákazník v případě odstoupení od kupní smlouvy odpovídá za snížení hodnoty vráceného nebo zpět zaslaného zboží, ke kterému došlo v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží. V případě, že nám bude vráceno poškozené či nekompletní zboží, započteme náš nárok na náhradu škody vůči kupní ceně, kterou požadujete vrátit. Budeme vždy hodnotit konkrétní případ, abychom zjistili míru poškození, znehodnocení zboží a určili jemu odpovídající sníženou hodnotu. O těchto krocích Vás budeme informovat na uvedenou elektronickou adresu (e-mailem) nebo telefonicky.

3.12 Dojde-li k odstoupení od smlouvy o poskytování služeb, kde již bylo započato s naším plněním na výslovnou žádost zákazníka, a to před uplynutím lhůty 14 dnů pro odstoupení od smlouvy, je nám zákazník povinen uhradit poměrnou část ceny za plnění poskytnutá do okamžiku odstoupení od smlouvy.

3.13 V případě odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě pro odstoupení jsme povinni zákazníkovi vrátit veškeré peníze včetně nákladů na dopravu zboží ve výši, která odpovídá nejlevnějšímu typu dopravy námi nabízené, a to na Vámi sdělený bankovní účet, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Vezměte na vědomí, že jsme oprávněni Vám peníze vrátit až ve chvíli, kdy od Vás obdržíme zpět vrácené zboží.

3.14 Mimosoudní vyřizování stížností zákazníků zajišťujeme pomocí e-mailu kontakt@waterdrop.cz.

3.15 K mimosoudnímu řešení zákaznických sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a zákazníkem z kupní smlouvy.

3.16 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyzákazník.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení zákaznických sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení zákaznických sporů on-line)

3.17 Vyhrazujeme si právo nezveřejňovat recenze zákazníků, které jsou nepravdivé, obsahují nevhodné výrazy, a/nebo nesouvisejí se zakoupeným produktem.

 

4. UŽIVATELSKÝ ÚČET

4.1 Na základě registrace zákazníka pomocí e-mailu, provedené na webové stránce obchodu, může zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní (“Klub”). Uživatel zaškrtnutím tlačítka “Registrovat” potvrdí, že se seznámil a souhlasí s našimi všeobecnými obchodními podmínkami a zásadami pro zpracování osobních údajů.

4.2 Ze svého uživatelského rozhraní může zákazník provádět objednávání zboží. Založit uživatelský účet si mohou pouze fyzické osoby, které jsou plnoleté a plně svéprávné. Zákazník může provádět objednávání zboží také jednorázově bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

4.3.Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

4.4 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a silným heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

4.5 Můžeme zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy ve znění těchto VOP.

4.6 Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu.

 

5. VĚRNOSTNÍ PROGRAM (KLUB WATERDROP)

5.1 Zákazník zřízením uživatelského účtu (sekce Klub) získává možnost získat za uvedených podmínek věrnostní body (dále jen “Body”) a dostávat exkluzivní nabídky. V souvislosti s Body má každý zákazník ve svém uživatelském účtu virtuální peněženku, kde dochází k připsání Bodů v předem stanovených situacích a odečítání Bodů za nákupy vybraných produktů na našem e-shopu.

5.2 Body zákazník získává nákupem zboží v našem e-shopu nebo v dalších případech, které jsou popsány v našich pravidlech. Z hodnoty zakoupeného zboží budou registrovanému zákazníkovi připsány Body v poměru 1 Kč = 1 Bod.

5.3 Za Body má zákazník možnost zakoupit vybrané produkty v našem e-shopu. Nabídka vybraných produktů se může měnit.

5.4. Přehled dalších výhod a slev, které Zákazník může za body získat je dostupný v našem přehledu výhod waterdrop® Klubu.

5.5 Body nejsou směnitelné za peníze.

5.6 Platnost Bodů je omezena na dobu dvanácti (12) měsíců od poslední objednávky/nákupu.

 

6. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY PROSTŘEDNICTVÍM E-SHOPU

6.1 Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena naše možnost uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

6.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Výše nákladů spojených s balením a dodáním zboží bude záležet zejména na zvoleném dopravci pro doručení na území České republiky.

6.3 Pro objednání zboží vyplní zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu (vkládá zboží „do košíku“, zvolí způsob úhrady kupní ceny zboží, uvede doručovací adresu a jiné nezbytné kontaktní údaje, zvolí požadovaný způsob doručení objednaného zboží a získá informace o nákladech spojených s dodáním zboží). U zboží, které je označeno jako „skladem“ se jedná o závaznou objednávku zboží zavazující k platbě (dále jen „objednávka"). Odesláním objednávky potvrzuje zákazník, že odsouhlasil tyto všeobecné obchodní podmínky a četl naše zásady zpracování osobních údajů.

6.4 Před dokončením objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky zákazník vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávka je odeslána kliknutím na tlačítko „ZÁVAZNĚ OBJEDNAT“) a proces objednávky je tím ukončen. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Pokud bude při zpracování objednávky zjištěno, že byly použity zjevně nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme objednávku odmítnout, o čemž budete vyrozuměni e-mailem. Zákazník může být odpovědný za škodu, kterou uvedením záměrně nepravdivých nebo nesprávných údajů způsobí.

6.5 Zákazník je povinen se před dokončením objednávky seznámit s vlastnostmi, druhem a doporučeným způsobem užívání zboží. Provedením objednávky zákazník potvrzuje, že se s těmito informacemi seznámil a že těmto rozumí.

6.6 Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky) a dále je oprávněn požádat zákazníka o upřesnění správnosti výběru velikosti u daného zboží.

6.7 Zákazník, který dokončí objednávku, od nás obdrží automatické potvrzení o doručení objednávky na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v uživatelském účtu, v objednávce či v jiném našem formuláři (dále jen „elektronická adresa zákazníka"). K uzavření kupní smlouvy dojde okamžikem stisknutí tlačítka ”ZÁVAZNĚ OBJEDNAT“), o čemž je zákazník obratem informován právě prostřednictvím potvrzení o přijetí objednávky.

6.8 Uzavřením kupní smlouvy se zavazujeme předat Vám zakoupené zboží a umožnit Vám nabytí vlastnického práva ke zboží a Vy se zavazujete zboží převzít a uhradit nám cenu zboží.

6.9 Zákazník obdrží kopii uzavřené kupní smlouvy na elektronickou adresu zákazníka, ve znění platných VOP. Zákazník rovněž obdrží odkaz na formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

6.10 Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

7. CENA ZBOŽÍ A ZPŮSOBY PLATBY

7.1 Všechny ceny zboží jsou uvedeny v českých korunách (Kč) a jsou uvedeny včetně DPH.

7.2 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží podle kupní smlouvy nám můžete uhradit pomocí služby PayPal, online platbou kartou (přes bránu GoPay) nebo bezhotovostním převodem. V případě, že budeme nabízet jiné způsoby platby zboží (např. jen některé z možných způsobů plateb) bude o tom zákazník informován u objednávky (v části “Způsob platby” a “Způsob dopravy”).

7.3 Vezměte prosím na vědomí, že pokud jste zvolili platbu bezhotovostním převodem a Objednávka nebude z Vaší strany uhrazena do pěti (5) dnů od jejího odeslání (v uvedené době nedojde k připsání peněz na náš bankovní účet), pak Objednávku automaticky zrušíme. Uzavřená kupní smlouva mezi námi zanikne.

7.4. Společně s kupní cenou je nám zákazník povinen zaplatit také případné náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši, jakož i příplatek za zvolený způsob platby. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

7.5 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

7.6 Případné slevy z ceny zboží námi poskytnuté zákazníkům nelze vzájemně kombinovat.

7.7 V případě zobrazení nereálné ceny např. v hodnotě 0 Kč (slovy nula korun českých) nebo zobrazení vysoce netržní ceny, kdy za netržní cenu je považována taková cena, která je pod naší nákupní cenou, si vyhrazujeme právo tuto položku odstranit z objednávky. Zákazník bude o této skutečnosti informován na elektronickou adresu zákazníka.

7.8 Sjednáváme si, že faktury budou zaslány elektronicky, a to na elektronickou adresu zákazníka.

7.9 Je-li u zboží uvedeno, že je skladem, pak se zavazujeme zboží dodat do doby uvedené u konkrétního druhu zboží, nejpozději však do sedmi (7) dnů v období našeho velkého vytížení. Někdy se nám může stát, že zboží označené “skladem” se vyprodá v krátkém časovém okamžiku. Pokud by nastala situace, že bude zboží vyčerpáno a nebudeme schopni dodat Vámi objednané zboží ve stanovené době, pak Vás budeme kontaktovat, abychom se dohodli na dalším postupu. Přesto uvedenou dobu dodání se snažíme připravit a doručit objednávku k zákazníkovi vždy co nejdříve.

 

8. VÝHRADA VLASTNICTVÍ

8.1 Vyhrazujeme si u zákazníků vlastnictví ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny podle příslušné kupní smlouvy.

8.2 Pro zákazníky podnikatele si vyhrazujeme vlastnictví ke zboží, dokud nejsou uhrazeny veškeré pohledávky, které vůči Vám máme. Zákazník je povinen nakládat se zbožím s výhradou vlastnictví s řádnou péčí a pojistit je na své náklady dostatečně, pro případ poškození na hodnotu nového zboží.

 

9. DODÁNÍ ZBOŽÍ, MÍSTO PLNĚNÍ, ŠKODA ZPŮSOBENÁ PRODÁVAJÍCÍMU A PŘÍPADNÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ PŘI PŘEPRAVĚ ZBOŽÍ

Zákazníkovi je podle jeho volby zboží zasláno námi dopravcem, kterého si zákazník zvolil v průběhu objednávky z námi nabízených možností.

9.1 Při přepravě zboží zákazníkovi je námi zboží předáno v okamžiku, kdy dopravce předá zboží zákazníkovi na místě předání (zpravidla první dveře/vrata/brána v místě dodání určené zákazníkem). Právě okamžikem převzetí zboží zákazníkem přechází na zákazníka nebezpečí škody a nahodilého zhoršení kvality zakoupeného zboží. Pokud měl zákazník zboží od dopravce převzít, přechází nebezpečí nahodilého zničení a nahodilého zhoršení kvality zakoupeného zboží na zákazníka v okamžiku, kdy mu bylo umožněno se zbožím disponovat, ne však dříve než v udanou dobu doručení.

9.2 Dodáváme zboží prostřednictvím dopravce. Údaj o tom, že je zboží skladem, nebo že bude naskladněno za vyznačenou dobu u konkrétního zboží má zpravidla vliv na délku dodací doby objednávky.

9.3 Zákazník má na výběr zvolit si některého z našich smluvních dopravců za přepravní cenu, která je uvedena v průběhu objednávky (Způsob dopravy).

9.4 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

9.5 V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo určeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

9.6 Nepřevezme-li zákazník zboží při jeho dodání dopravcem, zboží je následně vráceno Prodávajícímu a současně zákazník neodstoupí od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od marného doručení zboží, je prodávající oprávněn požadovat po zákazníkovi náklady účtované dopravcem na dodání zboží zpět prodávajícímu. Tento náklad představuje pro prodávajícího škodu, která vznikla porušením zákonných povinností zákazníka ve smyslu § 2913 odst. 1 občanského zákoníku. Prodávající je současně oprávněn účtovat poplatek za uskladnění zboží ve výši 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých a dále je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

9.7 Nárok na úhradu nákladů za uskladnění zboží a nárok na náhradu škody porušením zákonných povinností zákazníka podle této části VOP jsme oprávněni v souladu s § 2913 občanského zákoníku jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.

9.8 Zákazník je povinen zboží při jeho převzetí zkontrolovat a přesvědčit se o jeho vlastnostech (zejména zda zákazník obdržel správný druh zboží, zda má zboží ujednanou jakost, zda zboží ve svém balení obsahuje vše, co podle návodu obsahovat má). V případě viditelného poškození zásilky dopravcem je zákazník povinen takovou zásilku nepřevzít od dopravce vůbec. Neneseme odpovědnost za škody způsobené dopravcem, případně pozdním doručením zboží, ať bylo zpoždění způsobeno z jakéhokoli důvodu.

9.9 Práva zákazníků v případě uplatnění práva z vad se řídí podle našeho reklamačního řádu a podle příslušných právních předpisů českého práva, zejména občanského zákoníku.

 

10. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

10.1 Právo zákazníka na odstoupení od kupní smlouvy se řídí podle ustanovení uvedených v části 3 těchto VOP.

10.3 Jsme oprávněni odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob zboží, nebo z důvodu nedostupnosti objednaného zboží. Dále můžeme od kupní smlouvy odstoupit zejména v případě, kdy zákazník neuhradil řádně a včas kupní cenu nebo odmítl převzít zboží.

10.4 Je-li společně se zbožím poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi námi a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je nám povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

 

11. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

11.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a §2161 až 2174 občanského zákoníku).

11.2 Další práva a povinnosti stran související s naší odpovědností za vady zboží je upraveno v našem reklamačním řádu

 

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12.1 Ochrana osobních údajů našich zákazníků je pro nás velmi důležitá. Pravidla pro nakládání s osobními údaji, pravidla pro zasílání obchodních sdělení jsou upravena v našich zásadách zpracování osobních údajů.

12.2 Zasíláme zákazníkům obchodní sdělení s nabídkou souvisejícího zboží nebo služeb, a to na elektronickou adresu zákazníka (obchodní sdělení pro zákazníky). E-mailová adresa je osobním údajem a je zpracovávána v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) za účelem zasílání obchodních sdělení na základě našeho oprávněného zájmu propagovat naše obdobné výrobky a služby. Zákazník se může z odběru obchodních sdělení kdykoliv odhlásit.

12.3 Používáme tzv. cookies, které mohou být ukládány na koncovém zařízení (buď na základě souhlasu, nebo k ochraně našich oprávněných zájmů). Preference si může zákazník nastavit přímo na našich webových stránkách, kde najde bližší informace o používání souborů cookies.

 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, VČETNĚ ROZHODNÉHO PRÁVA A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOSTI

13.1 V případě neúmyslného rozporu ustanovení těchto VOP se zákonnými předpisy na ochranu spotřebitele mají přednost tato ustanovení a prodávající se zavazuje je takto dodržovat.

13.2 Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane místo neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

13.3 Smluvní strany si sjednávají, že výslovně vylučují použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, nebo také Vídeňská úmluva), a to v souladu s čl. 6 této úmluvy.

13.4 Smluvní strany si dále sjednávají, že k řešení případných sporů z kupní smlouvy, kde je přítomen mezinárodní prvek, budou vždy místně příslušné soudy ČR, místně určené podle našeho sídla. Tím nejsou dotčena práva zákazníků podle zvláštních právních předpisů. Smluvním jazykem je český jazyk.

13.5 Kupní smlouva ve znění VOP je námi archivována v elektronické podobě a není přístupná třetím stranám.

13.6 Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

13.7 Přijetí těchto VOP je dobrovolné, ale je nezbytné k vytvoření účtu nebo objednávky zákazníkem.

13.8 Tyto VOP jsou platné od 01.08.2021 a ruší platnost předchozích obchodních podmínek.